Familie Sijben

Ons bedrijf bestaat uit melkkoeien met jongvee. Van ons huidige kruidenrijke grasland is 14 ha in extensief beheer. Extensief beheer wil zeggen dat dit grasland minder intensief wordt begraasd en er nieuwe patronen ontstaan in vegetatietypes waardoor de biodiversiteit toeneemt.

Ook dragen wij bij aan het oeverbeheer van de Maas door onze koeien de uiterwaarden te laten begrazen.

Familie Sijben

Rieterweg 6
6086 PT Neer

Natuurbeheer:

  • Kruidenrijke graslandrand
  • Oeverbeheer van de Maas
  • Extensief grasland
  • Zonnepanelen
  • Struweel